02166916415-16

سورتینگ غلات (بذرها و دانه ها)

سورتر گندم وجو
سورتر گندم وجو
سورتر گندم وجو
  • کنجد قهوه ای قبل از سورت
    کنجد قهوه ای قبل از سورت
  • کنجد قهوه ای بعد از سورت
    کنجد قهوه ای بعد از سورت
  • تخم شربتی سورت شده
    تخم شربتی سورت شده

این دستگاه ضایعات ناخواسته موجود در گندم وجو را سورت می نماید.

مشخصات فنی:

    ظرفیت: از 1 تا 12 تن در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

نظرتان را بنویسید: