02166916415-16

سورتینگ حبوبات و خشکبار

سورتر لوبیا و نخود
سورتر نخود و لوبیا
سورتر کنجد
سورتر تخمه و پسته
سورتر تخم کدو
 • لوبیا قرمز سورت شده
  لوبیا قرمز سورت شده
 • ضایعات لوبیا قرمز
  ضایعات لوبیا قرمز
 • لوبیا سفید قبل از سورت
  لوبیا سفید قبل از سورت
 • لوبیا سفید سورت شده
  لوبیا سفید سورت شده
 • ضایعات لوبیا سفید
  ضایعات لوبیا سفید
 • لوبیا چیتی سورت شده
  لوبیا چیتی سورت شده
 • لوبیا چیتی سورت شده
  لوبیا چیتی سورت شده
 • ضایعات لوبیا چیتی
  ضایعات لوبیا چیتی
 • لوبیا چشم بلبلی
  لوبیا چشم بلبلی
 • ضایعات لوبیا چشم بلبلی
  ضایعات لوبیا چشم بلبلی
 • لپه قبل از سورت
  لپه قبل از سورت
 • لپه سورت شده
  لپه سورت شده
 • ضایعات لپه
  ضایعات لپه
 • لپه باقالی سورت شده
  لپه باقالی سورت شده
 • ضایعات لپه باقالی
  ضایعات لپه باقالی
 • عدس قبل از سورت
  عدس قبل از سورت
 • عدس سورت شده
  عدس سورت شده
 • عدس سورت شده
  عدس سورت شده
 • ضایعات عدس
  ضایعات عدس
 • جو
  جو
 • شستنی سورت نشده
  شستنی سورت نشده
 • شستنی سورت شده
  شستنی سورت شده
 • پوست شستنی
  پوست شستنی
 • نخود چی سورت شده
  نخود چی سورت شده
 • ضایعات نخود چی
  ضایعات نخود چی
 • مغز گردوی روشن سورت شده
  مغز گردوی روشن سورت شده
 • مغز گردوی تیره سورت شده
  مغز گردوی تیره سورت شده
 • مغز فندق قبل از سورت
  مغز فندق قبل از سورت
 • مغز فندق سورت شده
  مغز فندق سورت شده
 • مغز پسته گرید 1
  مغز پسته گرید 1
 • مغز پسته گرید 2
  مغز پسته گرید 2
 • مغز پسته گرید 3
  مغز پسته گرید 3
 • مغز پسته گرید 4
  مغز پسته گرید 4
 • مغز پسته گرید 5
  مغز پسته گرید 5
 • پسته شستنی سورت نشده
  پسته شستنی سورت نشده
 • مغز پسته شستنی سورت 1
  مغز پسته شستنی سورت 1
 • مغز پسته شستنی سورت نهایی
  مغز پسته شستنی سورت نهایی
 • پسته سورت شده 1
  پسته سورت شده 1
 • پسته سورت شده 2
  پسته سورت شده 2
 • بادام هندی
  بادام هندی
 • بادام سایز 1
  بادام سایز 1
 • بادام سایز 2
  بادام سایز 2
 • بادام سایز 3
  بادام سایز 3
 • بادام سایز 4
  بادام سایز 4
 • انجیر گرید 1
  انجیر گرید 1
 • انجیر گرید 2
  انجیر گرید 2
 • انجیر گرید 3
  انجیر گرید 3

این دستگاه جهت سورت حبوبات مانند نخود،لوبیا،عدس،سویاو… و همچنین برای مغزها مانند پسته ،بادام ،بادام زمینی ،فندق ،آفتابگردان وکدو…کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

    ظرفیت: از 1 تا 8 تن در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

نظرتان را بنویسید: