02166916415-16

دستگاه کنترل وزن (چک ویر)

دستگاه کنترل وزن (چک ویر)
دستگاه کنترل وزن (چک ویر)

این دستگاه  کنترل کننده وزن محصول است . در صورت عدم تطابق وزن بسته با وزن تعیین شده دستگاه بسته را از خط خارج می کند.

 بسته های سنگین تر در یک طرف دستگاه و بسته های سبک تر از وزن نرمال به طرف دیگر هدایت می شوند.

نظرتان را بنویسید: