02166916415-16

سورتینگ – آرین کارپک

سورتینگ جدید پیشرفته خرما و انجیر  ( سورتر جدید با توانایی سورت سایز و برداشتن ضایعات و تقسیم محصول به 6 درجه با یکبار سورت ،برای محصولات درشت مانند...

0989123254624

arian@ariancarpack.com